pompy ciepła

energia odnawialna ochrona środowiska baseny budownictwo kontakt pomoc

Najczęściej zadawane pytania

 

Najczęściej zadawane pytania

Jak dużo ścieków odprowadzanych jest z budynku?

Przyjmuje się, że ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni jest w przybliżeniu równa ilości zużytej w budynku wody (bez uwzględnienia wody nie odprowadzanej do instalacji - np. przy podlewaniu ogródka).

Standardowo dla mieszkań i domków jednorodzinnych z typowym wyposażeniem sanitarnym ilość powstających ścieków wynosi 150 litrów/osobę·dobę

Dla innych przypadków takich jak: szkoły, hotele, bary, szpitale, punkty gastronomiczne szczegółowe informacje znajdują się w zakładce dobór oczyszczalni ścieków.

W którym miejscu można zlokalizować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Najważniejsze minimalne odległości urządzeń oczyszczalni od elementów zagospodarowania terenu lub zabudowy

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu Odległość w metrach od
osadnika drenażu
Granica posesji lub droga 2 m 2 m
Dom mieszkalny brak norm 5 m
Studnia – ujęcie wody pitnej 15 m 30 m
Wody gruntowe brak norm 1,5 m
Rurociągi z gazem, wodą 1,5 m 1,5 m
Kable elektryczne 0,8 m 0,8 m
Drzewa i krzewy brak norm 3,0 m

Dlaczego nie szambo?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozsądną alternatywą dla popularnego szamba. Podstawowe jej cachy to:

  • bardzo niski koszt eksploatacji

wykres 0

  • brak konieczności posiadania pozwolenia na budowę
  • wygodne w użytkowaniu przez wiele lat
  przydomowa oczyszczalnia
ścieków
szambo
bardzo niski koszt eksploatacji tak nie
nieprzyjemny zapach nie tak
konieczność częstego wywozu nieczystości nie tak
spełnia restrykcyjne normy UE tak nie
uciążliwe użytkowanie nie tak

Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków może współpracować z pompą ciepła?

Jeżeli przy budynku pracuje lub pracować będzie pompa ciepła, inwestycja w przydomową oczyszczalnię ścieków przy braku kanalizacji jest rozwiązaniem idealnym. Dzięki procesom fermentacji zachodzącym w osadniku gnilnym ścieki w tym miejscu osiągać mogą temperaturę dochodzącą nawet do 50 oC - 70 oC! Temperatura ścieków wydostających się z drenażu jest niższa i zależy zarówno od intensywności procesów oczyszczania jak i temperatury zewnętrznej. Wartości 30 oC - 40 oC nie są jednak rzadkością.

Dzięki podniesieniu temperatury wód i gruntu sprawność pompy ciepła zdecydowanie wzrasta, co pozwala osiągnąć dodatkowy zysk finansowy związany z ogrzewaniem obsługiwanych obiektów.

Czy teren, na którym znajduje się drenaż rozsączający, może być jakoś zagospodarowany?

Zdecydowanie tak! Prawidłowo wykonana instalacja drenażowa nie powoduje jakichkolwiek negatywnych skutków. Ściek oczyszczony dostający się do gruntu zalicza się do drugiej klasy czystości. Nie nie ma więc mowy o nieprzyjemnym zapachu, a drenaż służy de facto jako darmowa i wydajna instalacja nawadniająca. W związku z tym teren może być z powodzeniem wykorzystany na trawnik, na którym mogą być umieszczone na przykład niewielkie krzewy (nie posiadające głębokiego systemu korzennego), skalniki itp.

Czy woda opuszczająca oczyszczalnię ścieków może być wykorzystana?

Woda opuszczająca oczyszczalnię ścieków powinna być ostatecznie oddana do środowiska naturalnego i nie nadaje się do większości zastosowań gospodarczych. Typowym zastosowaniem wody opuszczającej oczyszczalnię jest nawodnienie ogrodu. Wody tej absolutnie nie można zawracać do budynku.

Wody deszczowej nie wolno wprowadzać do przydomowej oczyszczalni ścieków. Podstawowym powodem jest mozliwość nierównomiernego dopływu scieków, przy gwałtownej ulewie, co może spowodowac podtopienie warstwy biologicznej (biomaty)pod drenażem. W takim przypadku nie uzyskamy żadnego efektu ekologicznego i dodatkowo narazimy sie na mozliwość osiadania gruntu w miejscu drenażu. Woda deszczowa w przeciwieństwie do wody oczyszczonej w oczyszczalni może być z powodzeniem wykorzystana do celów gospodarczych, nalezy ją zatem gromadzic w osobnym zbiorniku. W szczególnych przypadkach opłacalne jest zawracanie zgromadzonej wody deszczowej do budynku i wykorzystanie jej na przykład do spłukiwania toalet.

Na jakich terenach można umieszczać przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Idealnym miejscem jest płaski teren, grunt przepuszczalny i niski poziom wód gruntowych. W praktyce nie istnieje jednak miejsce, na którym nie można by zaproponować jednego ze sprawdzonych rozwiązań ekologicznego oczyszczania ścieków. Odpowiednie technologie pozwalają instalować oczyszczalnie na terenach pochyłych, na niewielkiej przestrzeni, przy wysokim poziomie wód gruntowych czy też przy niekorzystnym gruncie. Niektóre stosowane rozwiązania to wymiana gruntu w miejscu rozsączenia, umieszczenie drenażu w nasypie, rozsączanie kaskadowe, zastosowanie zamkniętego reaktora biologicznego czy też wykonanie szczelnego filtra piaskowego.

Jedynym rzeczywiście istotnym ograniczeniem budowy przydomowej oczyszczalni jest możliwość odprowadzenia powstającej wody, a więc znalezienie odbiornika mogącego wchłonąć duże jej ilości. Najczęściej stosowanym odbiornikiem jest grunt. Instalacja zakończona jest wówczas drenażem bądź studnią chłonną. W przypadku gdy na terenie umieszczenia oczyszczalni występuje grunt nie będący w stanie wchłonąć doprowadzanej wody odbiornikiem może być na przykład pobliski rów lub rzeka.

Ze względu na szeroką gamę rozwiązań najlepiej, aby sytuację ocenił nasz specjalista bezpośrednio na miejscu montażu oczyszczalni.

Jak wykonać absolutnie szczelne szambo?

Jedynym skutecznym sposobem jest zastosowanie prefabrykowanego zbiornika z tworzywa sztucznego. Szambo betonowe gwarancji całkowitej szczelności nie daje. Ponadto zbiornik betonowy musi być dokładnie uszczelniony - najlepiej z obu stron środkami pochodzenia żywicznego. Często jednak nawet tak uszczelnione szambo po kilku latach eksploatacji ulega rozszczelnieniu.

Jakie są możliwości wykorzystania wody deszczowej?

Woda deszczowa powinna być odprowadzana do środowiska z pominięciem przydomowej oczyszczalni, gdyż nie wymaga ona oczyszczania. Dobrym sposobem na wykorzystanie wody deszczowej jest gromadzenie jej w oddzielnym zbiorniku i użycie np. do podlewania ogrodu. Możliwe jest też wykonanie oddzielnego drenażu rozsączającego wodę deszczową w gruncie.

Czy oczyszczalnia ścieków będzie działać podczas mrozów?

Oczywiście! Najistotniejszy jest tu fakt, iż w osadniku gnilnym następują biochemiczne procesy fermentacji, których rezultatem jest istotne podniesienie temperatury ścieków. Nierzadko temperatura ta wynosi nawet kilkadziesiąt stopni, a przy silnych mrozach utrzymuje na poziomie kilku - kilkunastu stopni. Ponadto należy pamiętać, że temperatura ścieków odprowadzanych z budynku jest już relatywnie wysoka.

Warto tu dodać, że każda instalacja jest najbardziej narażona na przymarzanie w momencie, gdy ścieki odprowadzane są z budynku w bardzo małej ilości. Typowym przykładem jest niesprawny, nie domykający się zawór pływakowy przy toalecie. Odejście przewodu kanalizacyjnego z budynku znajdujące się powyżej strefy przymarzania gruntu może zostać wówczas całkowicie zablokowane lodem, nawet w ciągu jednej mroźnej nocy!! Podczas normalnej pracy oczyszczalni oraz gdy nie jest ona użytkowana problem ten praktycznie nie występuje.
W celu zabezpieczenia się przed opisanym zjawiskiem należy przede wszystkim zadbać o to, aby zawory przy przyborach sanitarnych wewnątrz budynku pozostawały sprawne oraz aby przewody w ziemii prowadzone były ze spakiem co najmniej 2%. W celu uzyskania dodatkowego zabezpieczenia rury i fragmenty instalacji narażone na zamarzanie należy dodatkowo zaizolować.

Najlepiej byłoby gdyby wyjście przewodu kanalizacyjnego z budynku znajdowało się możliwie nisko. Niestety osadnik gnilny oraz drenaż rozsączający umieszcza się płytko pod powierzchnią ziemii i zbyt głęboko wyprowadzona rura może powodować konieczność zastosowania przepompowni.

Jakie substancje można wpuszczać do przydomowej oczyszczalni ścieków?

Dopóki są to typowe substancje, jakie wprowadzilibyśmy na przykład do kanalizacji, żadne szczególne ograniczenia nie występują. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są urządzeniami dość odpornymi nawet na substancje bardziej nietypowe i szkodliwe. Takie płyny jak chlor, detergenty czy inne środki dezynfekujące i piorące instalacji nie zagrażają. Detergenty są całkowicie rozpuszczalne w wodzie, a ponadto wiele nowoczesnych detergentów ulega całkowitemu rozkładowi już w osadniku.

Niektóre związki mogą powodować niszczenie zewnętrznej flory bakteryjnej osadnika, jednakże procesy te mają znaczenie marginalne. Wprowadzane płyny nie mają wpływu na bakterie zawarte głębiej w osadzie, z którym się nie mieszają i flora bakteryjna szybko się odbudowuje. Podobnie wprowadzenie antybiotyków nie jest w stanie zniszczyć całej flory bakteryjnej i nie będzie miało widocznego wpływu na funkcjonowanie oczyszczalni.

Do typowych składników ścieków należy zaliczyć odchody ludzkie, odchody zwierzęce, resztki pożywienia, mydła, detergenty, środki piorące, papier toaletowy itp. Natomiast zdecydowanie niepożądane w instalacji są twarde przedmioty, szmaty, ścierki, gąbki, pieluchy, twarde resztki pożywienia (np. kości), a także piach czy błoto, które mogą skrócić żywotność oczyszczalni. Dlatego też eksploatacja wymaga minimalnej dbałości o substancje, jakie są do niej odprowadzane.

Czy przy domu nie będzie odczuwalny nieprzyjemny zapach?

Ścieki kanalizacyjne oględnie mówiąc brzydko pachną, jednakże przy prawidłowym wykonaniu całej instalacji zagrożenie odczuwania nieprzyjemnych woni wokół domu nie występuje. Osadnik gnilny posiada szczelne zamknięcie, a instalacja skuteczną wentylację kierującą zapachy ponad dach budynku, gdzie zostają one rozproszone w powietrzu (tak jak ma to miejsce przy typowych instalacjach kanalizacyjnych).

Należy zadbać przede wszystkim, aby zapachy nie dostawały się do wnętrza poprzez kratki ściekowe, zlewy, umywalki, muszle itp., a więc aby urządzenia te posiadały syfony stale zalane wodą. Nieprzyjemne zapachy mogą się przedostawać okresowo do domków letniskowych daczy i innych obiektów rzadko użytkowanych, gdy podczas bardzo długiej nieobecności woda w syfonach po prostu wyparuje. Problem ten dotyczy jednak wszystkich instalacji - zarówno z oczyszczalnią przydomową, jak i z szambem. W takich przypadkach należy po prostu odkręcić wszystkie krany, tak aby syfony zostały ponownie zalane.

Czy oczyszczalnię ścieków można po latach rozbudować?

Tak. Rozbudowa oczyszczalni polegać może na wymianie osadnika na większy lub na wpięciu szeregowo drugiego osadnika (przy czym zawsze osadnik większy powinien się znajdować bliżej domu). Instalację drenażową rozbudowuje się poprzez dodanie kolejnych nitek.

Biorąc jednak pod uwagę koszty takiej rozbudowy, najlepiej jest przewidzieć możliwość pojawienia się większej liczby mieszkańców i wybudować oczyszczalnię z pewnym zapasem. Rezerwa taka zabezpiecza też oczyszczalnię przed nadmiernym obciążeniem na przykład w czasie pobytu dużej liczby gości.

Jak serwisować przydomową oczyszczalnię scieków?

Szanowni Panstwo!!! Pragniemy na łamach tej strony jeszcze raz uczulić Państwa na fakt konieczności serwisowania przydomowych oczyszczalni scieków, szczególnie tych z drenażem rozsączającym. Jeżeli właśnie taką oczyszczalnię Państwo posiadacie to należy bezwzglednie przestrzegać pewnych zasad tzn.:

Sumiennie dodawac biopreparaty (średnio raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie). Oferta biopreparatów jest szeroko dostepna na rynku i występują one w różnych postaciach. Biopreparaty są siłą motoryczną działania takiej oczyszczalni i bez nich procesy gnilne w osadniku, jako oczyszczanie wstępne nie zachodzą prawidlowo. Skutkuje to nie tylko wydobywającym się przykrym zapachem, ale przede wszystkim zamulaniem drenażu rozsączającego. Sam drenaż należy przepłukac raz na dwa lata, wsypując specjalny preparat do studzienki rozdzielczej i tłocząc równoczesnie wodę np: ze szlauf ogrodowy.

Kolejnym błedem użytkowników jest nie zalanie osadnika gnilnego wodą, po jego opróżnieniu ( średnio raz na rok) przez wóz asenizacyjny. To zaniedbanie jest najgorsze dla funkcjonowania całego systemu. Na powierzchni w osadniku gnilnym, jak wiadomo, zbierają się tłuszcze. Jeżeli nie zalejemy osadnika wodą, po jego wypompowaniu, do poziomu maksymalnego (tak aby woda przelala się do studzienki rozdzielczej), nagromadzone tłuszcze i resztki osadów również przedostaną się do drenażu rozsączającego zamulając go kompletnie.Jedynym wyjsciem z takiej sytuacji jest wymiana podloza zwirowo-piaskowego i powtórne ułożenie rur, co oczywiście niesie za sobą niepotrzebne dodatkowe koszta.

 

  mapa strony

Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet